7417 SAYILI KANUN iLE ÖĞRENCİ AFFI

Genel Bilgiler


5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. maddesinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin, en geç 07 Kasım 2022 tarihine kadar kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları halde kayıt yaptırmadıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama ilkelerine bağlı olarak durumları ilgili akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir?
1)    Üniversitemizdeki Önlisans/lisans/lisansüstü programlardan ilişiği kesilenler, 
2)   Bir programa kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde (07/11/2022 tarihine kadar) ilgili akademik birimlere başvuru yapabileceklerdir.

Kimler Başvuru Yapamaz?
1)    Terör (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu),
2)    Kasten öldürme (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 81, 82 ve 83),
3)    İşkence (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 94 ve 95),
4)    Eziyet (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 96),
5)    Cinsel saldırı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 102),
6)    Çocukların cinsel istismarı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 103),
7)    Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkûm olanlar (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 188),
8)    5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesinde yazılı fiilleri işleyenler,
9)    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,
10)  Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişiği kesilen öğrencilerin başvuru hakkı bulunmamaktadır.

NOT:
-Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar Terhislerini takip eden 2 ay içinde, 
-Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde (Belgelemek şartıyla), 
-Sağlık Nedenleri ile Başvuramayanlar 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar heyet raporunu ibraz etmeleri halinde başvuruları ilgili akademik birimleri tarafından ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.